صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::Čišćenje od velike nečistoće radi učenja Kur'ana napamet
الطهارة من الحدث الأكبر لقراءة القرآن غيبا

د . أحمد بن عبد الكريم نجيب
Dr. Ahmad Nedžib


Pitanje: Da li je obavezno čišćenje od velike nečisto će radi učenja Časnog Kur'ana napamet?

Odgovor: Kažem tražeći pomoć od Allaha subhanehu ve te'ala:
Nije obavezna čistoća radi učenja Kur'ana napamet zbog dokaza koji govore o iznimnosti džunupluka jer obavezno otklonuti ga prije učenja.

Ahmed i Humejdi bilježe predaju svako u svom Musnedu, Ebu Davud i En Nesai u svojim Sunnenima od Abdullaha b. Selime da je rekao: Došao sam kod Alije, ja i još dvojica ljudi. Pa je rekao: Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem bi došao nakon obavljene nužde pa bi učio Kur'an i jeo bi sa nama meso, ali ga ništa nije spriječavalo da uči Kur'an osim džunupluka.

Ovaj hadis bilježe Ibn Madže i Tirmizi u skraćenoj verziji. Ali postoji razilaženje oko njegovog lanca prensilaca tako da su ga neko ocijenili slabim a Tirmizi i Ibn Hibban vjerodostojnim. Ibn Hadžer u El Fethu kaže: Istina je da je ovaj hadis dobar i da se može koristiti kao dokaz. Ovo je očito a Allah najbolje zna.

U djelu Evnul meabud je došlo: Hadis ukazuje na dozvolu učenja onome ko je u maloj nečistoći oko čega postoji konsenzus i smatram da nema razilaženja. Kao i na zabranu učenja onome ko je džunup. El Hattabi kaže: U hadisu je razumljivo da je zabranjeno učenje Kur'ana onome ko je džunup kao i onoj ženi koja je u mjesečnom pranju jer je njena nečistoća veća od džunupluka. Malik za džunupa kaže da neće učiti ajet i tome slično. Prenosi se od njega da je rekao da će žena u mjesečnom pranju učiti Kur'an ali da neće učiti dok je džunup jer ako je u mjesečnom pranju može zaboraviti zbog toga što mjesečno pranje traje nekoliko dana za razliku od džunupluka koji ne traje toliko dugo. Od Ibn Musejjiba i Ikreme se prenosi da nisu smatrali pokudnim da se uči Kur'an u džunupluku dok većina učenjaka smatra taj čin zabranjenim.

Kažem: Stav pojedinih učenjaka da se može mjesečno pranje i nifas porediti sa džunuplukom kao i zabrana, onoj koja je u tom stanju, da uči Kur'an, nije prihvatljivo. Međutim očito je da je propis različit jer postoji razlika između dva stanja. Zato što je moguće napraviti razliku između džunupluka i velike nečistoće uzrokovane mjesečnim pranjem i nifasom zato što je džunupluk moguće otklonuti u svakom trenutku kada se to poželi za razliku od onoga čemu je ispostvljena žena, od stvari koje se odnose samo na žene, i što nije moguće otklonuti osim u određenom vremnu a Allah to najbolje zna.

Kao ti da je u obadva Sahiha potvređno da je Vjerovjesnik salallahu te'ala alejhi ve selem rekao Aiši kada je dobila mjesečno pranje na hadžu: Postupaj onako kako postupaju hadžije osim što nećeš obaviti tavaf sve dok se ne očistiš. Poznato je da hadžija uči Kur'an i Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem ga nije izdvojio iz ovog pitanja. Što ukazuje da joj je dopušteno učiti Kur'an. Isto tako je rekao i Esmi kćeri Umejsovoj kada je rodila Muhammeda b. Ebu Bekra na mikatu na oprosnom hadžu. Dakle, žena u mjesečnom pranju i postporođajnom periodu može učiti Kur'an ali pod uslovom da ne dotiču Kur'an.

 

د . أحمد بن عبد الكريم نجيب
Dr. Ahmad Nedžib
alhaisam@gmail.com

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
د.أحمد نجيب
  • كتب وبحوث علمية
  • مقالات
  • الخطب المنبريّة
  • فتاوى
  • نظم ونثر
  • القسم الإنجليزي
  • Bosanski
  • الصفحة الرئيسية